Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A.

Numer raportu: 
24/2014
Data publikacji: 
czwartek, Grudzień 4, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie, datowane na dzień 26 listopada 2014 roku, w którym Pan Karkosik, zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż powziął informację od spółki zależnej Boryszew S.A., iż w wyniku ogłoszonego w dniu 25 września 2014 r. Wezwania na sprzedaż akcji spółki Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 74 ust. 1 oraz 91 ust. 6 Ustawy o ofercie, spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła bezpośrednio 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed Wezwaniem spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nie posiadała akcji Hutmen S.A. W wyniku przedmiotowego Wezwania uległ zmianie pośredni stan posiadania głosów przez Pana Karkosika na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. Przed ogłoszeniem Wezwania Pan Karkosik posiadał bezpośrednio 30.500 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 01.2% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez podmioty od niego zależne 16.696.355 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 65,23% udziału w kapitale zakładowym. W rezultacie Pan Karkosik posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez podmioty od niego zależne 16.726.855 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,35% ogólnej liczby głosów. Na dzień dzisiejszy Pan Karkosik jest posiadaczem bezpośrednio 30.500 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 01,2% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez podmioty od niego zależne 21.366.609 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 83,47% udziału w kapitale zakładowym spółki Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniają Pana Karkosika do 21.397.109 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A., co stanowi 83,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.