Zawiadomienie o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał NWZ spółki zależnej

Numer raportu: 
26/2008
Data publikacji: 
środa, Listopad 5, 2008
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji, spółki zależnej od Hutmen S.A., wpłynął odpis pozwu przeciwko Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., który w dniu 29 października 2008 r. został złożony w Sądzie Okręgowym w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy przez działającą w imieniu Skarbu Państwa Prokuratorię Generalną, o uchylenie uchwał nr 4 (w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji) , nr 5 i nr 6 (w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki) nr 7 (w sprawie powołania likwidatora Spółki) i numer 8  ( w sprawie ustalania zasad zbywania nieruchomości Spółki w toku likwidacji) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2008 roku jako sprzecznych z dobrymi obyczajami, godzących w interesy Spółki a także mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. W pozwie Skarb Państwa wnosi także o połączenie niniejszej sprawy za sprawą z powództwa Skarbu Państwa przeciwko HMN „Szopienice” S.A. o uchylenie uchwały nr 4, nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2008 roku do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia z uwagi na fakt, iż sprawy te pozostają ze sobą w związku. (RB nr 25/2008) Zdaniem Emitenta, zawarte w uzasadnieniu pozwu zarzuty powoda jakoby zaskarżane uchwały godziły w dobre obyczaje oraz interesy spółki i jej akcjonariuszy, są rozbieżne z intencjami wnioskodawców zaskarżanych uchwał oraz nie uwzględniają wielu istotnych czynników obiektywnych leżących u podstaw ich sformułowania. Odpowiedź na pozew zostanie sporządzona przez kancelarię prawną świadczącą usługi w zakresie obsługi prawnej Spółki.  

Podstawa prawna:
 § 5 ust. 1 pkt 8  RMF z dnia 19 października 2005 r.