Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Numer raportu: 
2/2016
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 11, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki Boryszew S.A. z informacją o otrzymaniu przez Boryszew S.A. zawiadomienia od SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Boryszew S.A.) o nabyciu w dniu 7 stycznia 2016 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 545.000 sztuk akcji Hutmen S.A., co spowodowało, że zmienił się pośrednio o więcej niż 1% udział Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Na dzień 6 stycznia 2016 roku Boryszew S.A. posiadała: -bezpośrednio 22.799 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 0,09% akcji tej spółki i uprawniało do 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 5.264.811 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 20,57% akcji tej spółki i uprawniało do 20,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 2,72% akcji tej spółki i uprawniało do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. wraz podmiotami zależnymi posiadała 21.983.965 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji spółki Hutmen S.A. co stanowiło 85,89% akcji tej spółki i uprawniało do 85,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień rozliczenia transakcji, tj. na dzień 7 stycznia 2016 roku Boryszew S.A. posiadała: -bezpośrednio 22.799 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 0,09% akcji tej spółki i uprawniało do 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 5.809.811 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 22,70% akcji tej spółki i uprawniało do 22,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 2,72% akcji tej spółki i uprawniało do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym Łącznie Boryszew S.A. wraz podmiotami zależnymi posiadała 22.528.965 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji spółki Hutmen S.A. co stanowiło 88,02% akcji tej spółki i uprawniało do 88,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.