Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Numer raportu: 
9/2016
Data publikacji: 
poniedziałek, Styczeń 25, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie datowane na dzień 25 stycznia 2016 roku, w którym Pan Karkosik, zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, iż dnia 25 stycznia 2016 r. powziął informację od spółki zależnej Boryszew S.A., która otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nabyciu przez nią w dniu 21 stycznia 2016 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 277.324 sztuk akcji Hutmen S.A. Transakcja ta spowodowała, iż zmienił się pośrednio o więcej niż 1% udział Pana Karkosika w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. Przed dniem transakcji Pan Karkosik nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji spółki Hutmen S.A., natomiast pośrednio poprzez podmioty od niego zależne posiadał 22.528.965 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 88,02% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 88,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. Na dzień 25 stycznia br. Pan Karkosik nie posiada bezpośrednio żadnych akcji spółki Hutmen S.A., natomiast pośrednio poprzez podmioty od niego zależne posiada 22.806.289 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 89,10% udziału w kapitale zakładowym spółki Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniają do 22.806.289 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A., co stanowi 89,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.