Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Numer raportu: 
5/2017
Data publikacji: 
środa, Styczeń 18, 2017
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 stycznia 2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie dotyczące zmiany pośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ww. osoba poinformowała Spółkę, iż w dniu 17 stycznia 2017 r. powzięła informację od spółki zależnej Boryszew S.A., o nabyciu przez Boryszew S.A. w dniu 17 stycznia 2017 r. w wyniku przymusowego wykupu 2.549.980 akcji Hutmen S.A. Transakcja ta spowodowała, iż zmienił się pośrednio udział Pana Karkosika – udział ten osiągnął 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. Przed dniem transakcji Pan Karkosik nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji spółki Hutmen S.A., natomiast pośrednio poprzez podmioty od niego zależne posiadał 23.046.290 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowiło 90,04% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 90,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. W wyniku zawarcia powyższej transakcji zmianie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Boryszew S.A. Przed transakcją Boryszew S.A. posiadała: -bezpośrednio 107.552 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 0,42% akcji tej spółki i uprawniało do 0,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 6.165.383 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 24,09% akcji tej spółki i uprawniało do 24,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 2,72% akcji tej spółki i uprawniało do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.528.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,78% akcji tej spółki i uprawniało do 13,78% głosów na Walnym W wyniku rozliczenia transakcji Boryszew S.A. posiada obecnie: -bezpośrednio 2.657.532 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 10,38% akcji tej spółki i uprawnia do 10,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 6.165.383 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 24,09% akcji tej spółki i uprawnia do 24,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 2,72% akcji tej spółki i uprawnia do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.528.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 13,78% akcji tej spółki i uprawniało do 13,78% głosów na Walnym. W wyniku zawarcia powyższej transakcji zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. Przed zawarciem transakcji SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. posiadała: -bezpośrednio 6.165.383 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 24,09% akcji tej spółki i uprawniało do 24,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zawarciu transakcji SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. posiada: -bezpośrednio 6.165.383 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 24,09% akcji tej spółki i uprawnia do 24,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku zawarcia powyższej transakcji nie uległ zmianie stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impexmetal S.A. Przed zawarciem transakcji Impexmetal S.A. posiadała: -bezpośrednio 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 2,72% akcji tej spółki i uprawniało do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio poprzez Impex – Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. – 3.528.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,78% akcji tej spółki i uprawniało do 13,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotami zależnymi posiadała 16.773.355 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,53% akcji tej spółki i uprawniało do 65,53 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zawarciu transakcji Impexmetal S.A. posiada: -bezpośrednio 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 2,72% akcji tej spółki i uprawnia do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio poprzez Impex – Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. – 3.528.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 13,78% akcji tej spółki i uprawnia do 13,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotami zależnymi posiada 16.773.355 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 65,53% akcji tej spółki i uprawnia do 65,53 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku zawarcia powyższej transakcji zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impex – Invest Sp. z o.o. Przed transakcją Impex – Invest Sp. z o.o. posiadała: -bezpośrednio 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji Impex – Invest Sp. z o.o. posiada: -bezpośrednio 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku zawarcia powyższej transakcji nie uległ zmianie stan posiadania akcji SPV Impexmetal Sp. z o.o. Przed transakcją SPV Impexmetal Sp. z o.o. posiadała: -bezpośrednio 3.528.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,78% akcji tej spółki i uprawniało do 13,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji SPV Impexmetal Sp. z o.o. posiada: -bezpośrednio 3.528.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 13,78% akcji tej spółki i uprawnia do 13,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 25.596.270 akcji spółki Hutmen S.A. co stanowi 100 % akcji tej spółki i uprawnia do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Karkosik poinformował, iż nie posiada bezpośrednio żadnych akcji spółki Hutmen S.A., natomiast pośrednio poprzez podmioty od niego zależne posiada 25.596.270 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Hutmen S.A. Posiadane akcje uprawniają do 25.596.270 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen SA, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Karkosik poinformował również, że nie ma osób, o których mowa a art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Hutmen S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Hutmen SA, o których mowa a art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie. Podstawa prawna: art. 70 Ustawy o ofercie