Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
21/2014
Data publikacji: 
wtorek, Listopad 25, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółek: Boryszew S.A., Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Impex-Invest Sp. z o.o. zawiadomienie na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) – (dalej "Ustawa o ofercie"), iż w wyniku ogłoszonego w dniu 25 września 2014 r. w trybie art. 74 ust. 1 oraz 91 ust. 6 Ustawy o ofercie (dalej "Wezwanie") spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła bezpośrednio 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed Wezwaniem spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nie posiadała akcji Hutmen S.A. Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impexmetal S.A. Przed Wezwaniem Impexmetal S.A. posiadał: - bezpośrednio 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem zależnym posiadał 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,23% akcji tej spółki i uprawniało do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu Impexmetal S.A. posiada: - bezpośrednio 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 16,20% akcji tej spółki i uprawnia do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex-Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotem zależnym posiada 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 65,23% akcji tej spółki i uprawnia do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impex-Invest Sp. z o.o. Przed Wezwaniem Impex-Invest Sp. z o.o posiadał: - bezpośrednio 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu Impex-Invest Sp. z o.o posiada: - bezpośrednio 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Boryszew S.A. Przed zmianą posiadania w wyniku Wezwania Boryszew S.A. posiadał: - pośrednio przez Impexmetal S.A. - 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impex-Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi posiadał 16.726.855 (słownie: szesnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,35% akcji tej spółki i uprawniało do 65,35 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku rozliczenia przedmiotowego Wezwania Boryszew S.A. posiada obecnie: - pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio przez Impexmetal S.A. - 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 16,20% akcji tej spółki i uprawnia do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - pośrednio poprzez Impexmetal S.A. i Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi posiada 21.397.109 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć) akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 83,59% akcji tej spółki i uprawnia do 83,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.