Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
31/2014
Data publikacji: 
środa, Grudzień 31, 2014
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia otrzymane od: Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot pośrednio dominujący wobec SPV Impexmetal Spółka z o.o.), SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny od Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. oraz pośrednio zależny od Impexmetal S.A.) oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (podmiot dominujący wobec SPV Impexmetal Spółka z o.o.), że w wyniku umów zawartych pomiędzy Impexmetal S.A. oraz SPV Impexmetal Spółka z o.o. w dniu 23 grudnia 2014 r. (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 29 grudnia 2014 r.) oraz w dniu 29 grudnia 2014 r. (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 30 grudnia 2014 r.) poza rynkiem regulowanym, spółka SPV Impexmetal Sp. z o.o. nabyła od spółki Impexmetal S.A. 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co spowodowało zmianę udziału Impexmetal S.A. poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. oraz zwiększenie udziału SPV Impexmetal Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w spółce Hutmen S.A. powyżej progu 10%. Transakcje te spowodowały pośrednie przekroczenie przez Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Hutmen S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 4.146.355 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 16,20% akcji tej spółki i uprawniało do 16,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A., -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiadała 16.696.355 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,23% akcji tej spółki i uprawniało do 65,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A., -Spółka SPV Impexmetal Spółka z o.o. nie posiadała akcji Hutmen S.A. -Spółka Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio akcji Hutmen S.A. Na dzień rozliczenia wyżej wymienionych transakcji: -Spółka Impexmetal S.A. posiada bezpośrednio 695.159 akcji Hutmen S.A., stanowiących 2,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 695.159 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,72% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. -Grupa Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio i pośrednio (poprzez Impex-Invest Sp. z o.o oraz SPV Impexmetal Sp. z o.o.) 16.696.355 akcji Hutmen S.A., stanowiących 65,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16.696.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A., -Spółka SPV Impexmetal Spółka z o.o. posiada bezpośrednio 3.451.196 akcji Hutmen S.A., stanowiących 13,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.451.196 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Hutmen S.A. -Spółka Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. posiada pośrednio poprzez spółkę zależną SPV Impexmetal Spółka z o.o 3.451.196 akcji Hutmen S.A., stanowiących 13,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.451.196 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Hutmen S.A. Spółka SPV Impexmetal Spółka z o.o. poinformowała również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Emitenta oraz że w okresie najbliższych 12 miesięcy spółka SPV Impexmetal Spółka z o.o. nie wyklucza zwiększenia ilości posiadanych akcji Hutmen S.A. Wszystkie spółki (Impexmetal S.A., SPV Impexmetal Spółka z o.o oraz Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.) poinformowały, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie. Podstawa prawna: Art. 70 ust.1 ustawy o ofercie