Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Hutmen S.A.

Numer raportu: 
53/2015
Data publikacji: 
wtorek, Grudzień 1, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od spółek: Boryszew S.A., Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., SPV Impexmetal Sp. z o.o., Impex-Invest Sp. z o.o. zawiadomienie na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) – (dalej "Ustawa o ofercie"), iż w wyniku ogłoszonego w dniu 2 października 2015 r. w trybie art. 91 ust. 6 Ustawy o ofercie Wezwania na sprzedaż akcji Hutmen S.A. (dalej "Wezwanie"), spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła bezpośrednio 420.903 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 1,64% akcji tej spółki i uprawnia do 1,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcja nabycia akcji została zawarta w dniu 25 listopada 2015 roku (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 30 listopada 2015 roku). W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. Przed zmianą posiadania w wyniku Wezwania SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. posiadała: -bezpośrednio 4.843.908 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 18,92% akcji tej spółki i uprawniało do 18,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku rozliczenia przedmiotowego Wezwania SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. przekroczyła próg 20% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A. i obecnie posiada: -bezpośrednio 5.264.811 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 20,57% akcji tej spółki i uprawnia do 20,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impexmetal S.A. Przed Wezwaniem Impexmetal S.A. posiadała: -bezpośrednio 695.159 spółki Hutmen S.A., co stanowiło 2,72% akcji tej spółki i uprawniało do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio poprzez Impex – Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotami zależnymi posiadała 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 65,23% akcji tej spółki i uprawniało do 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu Impexmetal S.A. posiada: -bezpośrednio 695.159 spółki Hutmen S.A., co stanowi 2,72% akcji tej spółki i uprawnia do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio poprzez Impex – Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 13,48% akcji tej spółki i uprawnia do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Impexmetal S.A. wraz podmiotami zależnymi posiada 16.696.355 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 65,23% akcji tej spółki i uprawnia do 65,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impex – Invest Sp. z o.o. Przed Wezwaniem Impex – Invest Sp. z o.o. posiadała: -bezpośrednio 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu Impex – Invest Sp. z o.o. posiada: -bezpośrednio 12.550.000 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania akcji SPV Impexmetal Sp. z o.o. Przed Wezwaniem SPV Impexmetal Sp. z o.o. posiadała: -bezpośrednio 3.451.196 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po Wezwaniu SPV Impexmetal Sp. z o.o. posiada: -bezpośrednio 3.451.196 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 13,48% akcji tej spółki i uprawnia do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Boryszew S.A. Przed zmianą posiadania w wyniku Wezwania Boryszew S.A. posiadała: -bezpośrednio 22.799 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 0,09% akcji tej spółki i uprawniało do 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 4.843.908 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 18,92% akcji tej spółki i uprawniało do 18,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 2,72% akcji tej spółki i uprawniało do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. posiadała 21.563.062 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dwie) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 84,24% akcji tej spółki i uprawniało do 84,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku rozliczenia przedmiotowego Wezwania Boryszew S.A. posiada obecnie: -bezpośrednio 22.799 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 0,09% akcji tej spółki i uprawnia do 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 5.264.811 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 20,57% akcji tej spółki i uprawnia do 20,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 2,72% akcji tej spółki i uprawnia do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu, -pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie Boryszew S.A. wraz podmiotami zależnymi posiada 21.983.965 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 85,89% akcji tej spółki i uprawnia do 85,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.