Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% głosów na WZ Spółki

Numer raportu: 
46/2007
Data publikacji: 
piątek, Maj 18, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A., w którym: I. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539), zawiadamia o obniżeniu łącznego zaangażowania do poziomu 4,96% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

Dotyczy wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.
-rodzaj zdarzenia: zbycie praw własności z tytułu sprzedaży akcji,
-data zdarzenia: 17.05.2007 r.
-firma spółki: Hutmen S.A.
-siedziba spółki: ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław
Stan posiadania przed zmianą udziału:
-liczba posiadanych akcji: 1.289.935
-udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 5,04%
-liczba głosów z posiadanych akcji: 1.289.935
-udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,04%
Stan posiadania po zmianie udziału:
-liczba posiadanych akcji: 1.269.935
-udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 4,96%
-liczba głosów z posiadanych akcji: 1.269.935
-udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,96%
Uwaga:
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną wyżej liczbę głosów na WZ są wszyscy klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A.( w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM)

II. Jednocześnie Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539), zawiadamia w imieniu funduszy:
1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
o spadku zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 4,96% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

Dotyczy tylko portfeli funduszy inwestycyjnych Pionier, zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Rodzaj zdarzenia: zbycie praw własności z tytułu sprzedaży akcji,
 data zdarzenia: 17.05.2007 r.
 firma spółki: Hutmen S.A.
 siedziba spółki: ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław
Stan posiadania przed zmianą udziału:
 liczba posiadanych akcji: 1.289.935
 udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 5,04%
 liczba głosów z posiadanych akcji: 1.289.935
 udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,04%
Stan posiadania po zmianie udziału:
 liczba posiadanych akcji: 1.269.935
 udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 4,96%
 liczba głosów z posiadanych akcji: 1.269.935
 udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,96%
Uwaga:
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są ww. fundusze inwestycyjne Pioneer. Portfele funduszy inwestycyjnych Pioneer stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej…..