Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% głosów na WZ Spółki

Numer raportu: 
15/2007
Data publikacji: 
środa, Styczeń 31, 2007
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A., w którym: I. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539), zawiadamia o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,85% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. w zakresie akcji oraz praw poboru wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

Dotyczy wszystkich klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.
-rodzaj zdarzenia: nabycie praw własności z tytułu kupna akcji i praw poboru,
-data zdarzenia: 25.01.2007 r.
-firma spółki: Hutmen S.A.
-siedziba spółki: ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław
Stan posiadania przed zmianą udziału:
-liczba posiadanych akcji: 996.816
-udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 3,89%
-liczba głosów z posiadanych akcji: 996.816
-udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 3,89%
Stan posiadania po zmianie udziału:
-liczba posiadanych akcji: 1.496.816
-udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 5.85%
-liczba głosów z posiadanych akcji: 1.496.816
-udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5.85%
Uwaga:
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną wyżej liczbę głosów na WZ są wszyscy klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A.( w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM)

II. Jednocześnie Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539), zawiadamia w imieniu funduszy:
1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
3. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
4. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,85% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. w zakresie akcji oraz praw poboru wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

Dotyczy tylko portfeli funduszy inwestycyjnych Pionier, zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.
 rodzaj zdarzenia: nabycie praw własności z tytułu kupna akcji i praw poboru,
 data zdarzenia: 25.01.2007 r.
 firma spółki: Hutmen S.A.
 siedziba spółki: ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław
Stan posiadania przed zmianą udziału:
 liczba posiadanych akcji: 996.816
 udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 3,89%
 liczba głosów z posiadanych akcji: 996.816
 udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 3,89%
Stan posiadania po zmianie udziału:
 liczba posiadanych akcji: 1.496.816
 udział procentowy w kapitale zakładowym spółki: 5.85%
 liczba głosów z posiadanych akcji: 1.496.816
 udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5.85%
Uwaga:
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są ww. fundusze inwestycyjne Pioneer. Portfele funduszy inwestycyjnych Pioneer stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM, tj. portfeli, o których mowa w części I niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej…..