Zawiadomienie osób zobowiązanych

Numer raportu: 
23/2014
Data publikacji: 
czwartek, Listopad 27, 2014
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych Boryszew S.A. i Boryszew SPV 3 Sp. z o.o. zawiadomienia o dokonaniu przez spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Boryszew S.A.) transakcji nabycia akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcje w organach statutowych Boryszew S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji zbycia: - SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka bezpośrednio zależna od Boryszew S.A.) 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa/ Toruń, 25 listopada 2014 roku, 6. Opis transakcji: - nabycie akcji Hutmen S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 25 września 2014 roku na sprzedaż akcji spółki Hutmen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W wyniku wezwania SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A. po 4,90 zł za 1 akcję, co stanowi 18,24% akcji tej spółki i uprawnia do 18,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Data zawarcia transakcji: 18.11.2014 r.; data rozliczenia transakcji: 21.11.2014 r. Liczba nabytych akcji: 4.670.254; cena za jedną akcję: 4,90 zł 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi