Zawiadomienie osób zobowiązanych

Numer raportu: 
3/2016
Data publikacji: 
wtorek, Styczeń 12, 2016
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniących równocześnie funkcje w organach statutowych spółki SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. zawiadomienia o nabyciu przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. (spółkę zależną od Boryszew S.A.) akcji Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osób zobowiązanych: - osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osoby zobowiązaną z Emitentem: - Członkowie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. pełniący równocześnie funkcję Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Boryszew S.A., Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 12 stycznia 2016 r. 6. Opis transakcji: Nabycie akcji Hutmen S.A.: Data zawarcia transakcji: 07.01.2016 r.; data rozliczenia transakcji: 07.01.2016 r.; liczba nabytych akcji: 545.000; średnia cena za jedną akcję: 5,00 PLN; miejsce transakcji: rynek regulowany, transakcja pakietowa. 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi