Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Numer raportu: 
28/2012
Data publikacji: 
poniedziałek, Grudzień 17, 2012
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniącego równocześnie funkcję w organach statutowych Impex-invest Sp. z o.o. zawiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Hutmen S.A. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członek Rady Nadzorczej Hutmen S.A. będący równocześnie Prezesem Zarządu Impex-invest Sp. z o.o. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - Impex-invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 14 grudnia 2012 roku, 6. Opis transakcji: - wniesienie w dniu 10 grudnia 2012 roku przez Impexmetal SA i Wspólnicy spółka komandytowa 3.100.000 akcji spółki Hutmen S.A. jako wkład niepieniężny na rzecz spółki Impex-invest Sp. z o.o. (średnia cena za 1 akcję: 3,20 zł). 7. Miejsce zawarcia transakcji: - Warszawa 8. Tryb zawarcia transakcji: - poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi