Zawiadomienie osoby zobowiązanej

Numer raportu: 
56/2015
Data publikacji: 
piątek, Grudzień 4, 2015
Treść raportu: 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A., pełniącego równocześnie funkcję w organach statutowych spółki Boryszew S.A. zawiadomienie o nabyciu przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. akcji Hutmen S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 2 października 2015 r. na sprzedaż akcji Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie. 1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: - osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. 2. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem: - Członek Rady Nadzorczej Hutmen S.A. będący równocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 3. Nazwa podmiotu dokonującego transakcji nabycia: - SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: - akcje zwykłe na okaziciela Hutmen S.A. - Hutmen Spółka Akcyjna 5. Data i miejsce sporządzenia informacji: - Warszawa, 30 listopada 2015 r. 6. Opis transakcji: Nabycie akcji Hutmen S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 2 października 2015 r. na sprzedaż akcji Hutmen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W wyniku wezwania SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła 420.903 akcje spółki Hutmen S.A. po 5,00 zł za 1 akcję, co stanowi 1,64% akcji tej spółki i uprawnia do 1,64% na Walnym Zgromadzeniu. 7. Miejsce zawarcia transakcji: - GPW, Warszawa Data zawarcia transakcji: 25 listopada 2015 r. Data rozliczenia transakcji: 30 listopada 2015 r. Podstawa prawna: art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi