Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej

Numer raportu: 
62/2015
Data publikacji: 
środa, Grudzień 30, 2015
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie z dniem 1 stycznia 2016 r. kryterium rozpoznawania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 pkt. 44 i § 2 pkt. 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), z 10% kapitałów własnych Hutmen S.A. na 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Hutmen za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W ocenie Zarządu Spółki, wartość kapitałów własnych Hutmen S.A. nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia istotności zawartych umów i aktywów o znacznej wartości, a zmiana kryterium pozwoli na dokonywanie właściwej oceny zawieranych umów i oceny aktywów o znacznej wartości. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz §2 pkt. 44 i §2 pkt. 45 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.