Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.

Numer raportu: 
12/2009
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 31, 2009
Treść raportu: 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż ulegają zmianie terminy publikacji raportów okresowych przekazane w raporcie bieżącym nr 2/2009 z dnia 17 stycznia 2009 r. Poniżej przekazujemy nowe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009. I. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe: - za I kw. 2009 r. – 12 maja 2009 roku, - za III kw. 2009 r. – 10 listopada 2009 roku. II. Raporty roczne za 2008 rok: - jednostkowy - 27 kwietnia 2009 roku, - skonsolidowany - 27 kwietnia 2009 roku. III. Raport za I półrocze 2009 rok: - skonsolidowany raport półroczny rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe: - 25 sierpnia 2009 roku. Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.