Zmiany w składzie Zarządu Hutmen S.A.

Numer raportu: 
16/2016
Data publikacji: 
środa, Czerwiec 1, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Rafał Michalczuk złożył rezygnację z funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Hutmen S.A. Pan Rafał Michalczuk nie podał przyczyn swojej rezygnacji. W związku ze złożoną rezygnacją, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 czerwca br. na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Hutmen S.A. Pana Mirosława Buciaka. Pan Mirosław Buciak posiada tytuł magistra inżyniera technologii maszyn Politechniki Poznańskiej. Ponadto w 2003 r. zdobył tytuł MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University Atlanta. Doświadczenie zawodowe: 1998-2007 Aluminium Konin-Impexmetal S.A., w tym w latach 2001-2007 jako Dyrektor Operacyjny 2007-2008 Dyrektor Przemysłowy w Grupie CB Polska 2008-2013 Dyrektor Zarządzający w Grupie RBB-STAL 2013-2014 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny w spółce ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. 2014-2016 Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. Ponadto Pan Mirosław Buciak zasiadał w organach spółek: w latach 2002-2004 pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AROO S.A., w latach 2004-2007 pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Remal Sp. z o.o., w okresie 2015-2016 był prokurentem w spółce Erbud Industry Sp. z o.o. Pan Mirosław Buciak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mirosław Buciak nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 RMF