Zmianyw składzie Zarządu Hutmen S.A.

Numer raportu: 
11/2016
Data publikacji: 
wtorek, Marzec 1, 2016
Treść raportu: 

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu 29 lutego br. Pan Jan Ziaja złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Hutmen S.A. Pan Ziaja nie podał przyczyn swojej rezygnacji. W związku ze złożoną rezygnacją, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu wczorajszym podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Rafałowi Michalczukowi pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Hutmen S.A. (p/o Prezesa Zarządu Hutmen S.A.). Pan Rafał Michalczuk posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Dodatkowo w 2002 r. został członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Pan Rafał Michalczuk posiada wieloletnie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, finansach podmiotów sektora bankowego, audycie finansowym. Od 2010 r. związany z Grupą Boryszew, gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2012 - 2013 pełnił funkcję CFO i Członka Zarządu Grupy Kapitałowej Boryszew Automotive Plastics, dodatkowo w latach 2011 – 2014 bezpośrednio pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w zagranicznych filiach koncernu w Niemczech i Rosji. W latach 2003 – 2009 był związany z Grupą Getin Holding, gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych (Getin Holding, Getin International, Carcade Leasing Rosja). Dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu w krajowych i zagranicznych podmiotach z Grupy Getin Holding (Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu, Getin Leasing, Plus Bank Ukraina (obecnie Idea Bank Ukraina). Wcześniej pracował w dziale audytu ogólnego firmy KPMG (1999-2003). Pan Rafał Michalczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Rafał Michalczuk nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 RMF